height 254521 | market cap 89,541 VEO
Holders | Governance Oracles | Question Oracles
Pubkey, height or TXID:
Pubkey:BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64vAomCI8FXV9rKpNuIdaQ+uQFTj/F7cBooQy653ne0b4ddvj9FKMLzjAO5Y=
Mined Blocks:619
VEO Received:620.859
VEO Spend:618.783
Balance:0.00000043

Last 100 transactions for BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64vAomCI8FXV9rKpNuIdaQ+uQFTj/F7cBooQy653ne0b4ddvj9FKMLzjAO5Y=

# Height UTC Time Type From To Amount Fee
1 39929 04.11.2018 04:02:14 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFBw4M9BJ48KCCTOc1t80g/W1gSKsV 11.67925609 0.00061657
2 26433 12.06.2018 08:32:22 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BOyU61VAZLKxXMX9FjrKWwThpRkLRs 0.24761773 0.00061657
3 26429 12.06.2018 05:45:25 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
4 26355 09.06.2018 01:05:58 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BLXWUDB9Xyni/9+BK8UkSxlUqj5ViL 0.23940780 0.00061657
5 26355 09.06.2018 01:05:58 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BNPGL1bnIcQ6BB1cmAQrSi4sBz3DV4 0.41937550 0.00061657
6 26355 09.06.2018 01:05:58 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCAYIjQ8R/a2yz1dA9H4u2+zoclxEK 0.37158469 0.00061657
7 26351 08.06.2018 18:03:11 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
8 26324 07.06.2018 21:32:09 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
9 26275 06.06.2018 07:59:27 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFBw4M9BJ48KCCTOc1t80g/W1gSKsV 0.25603834 0.00061657
10 26275 06.06.2018 07:59:27 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCP5is3ENX6L+EQB6vR9bmbicSWYyg 0.21457241 0.00061657
11 26275 06.06.2018 07:59:27 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.23189288 0.00061657
12 26275 06.06.2018 07:59:27 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BIv2cLP1PQlqtWUO59S+SzYVSgHNr3 0.28781285 0.00061657
13 26271 06.06.2018 01:39:32 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BB4epeIXo1vuy+9jgIpD2dTSVvYkPF 0.20056839 0.00061657
14 26271 06.06.2018 01:39:32 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BEV9m50g0IXENe5WJy8mqv71g392HW 0.21522250 0.00061657
15 26271 06.06.2018 01:39:32 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BHurUiTAWNFa7dH31DEkxtLxOMSYk6 0.21950498 0.00061657
16 26271 06.06.2018 01:39:32 create_acc_tx BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCr5yf/+GudllLX9K7b0sI9XR1daJy 0.21307587 0.00152118
17 26271 06.06.2018 01:39:32 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BIChLIGspHj0nilHDxuj7NKlSQKaGi 0.22774265 0.00061657
18 26271 06.06.2018 01:39:32 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BId1P48ypU/yztEpEkGFRsYQsc/Nvc 0.20918122 0.00061657
19 26270 06.06.2018 00:53:28 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
20 26267 05.06.2018 20:08:45 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
21 26260 05.06.2018 14:33:29 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.26793824 0.00061657
22 26260 05.06.2018 14:33:29 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BLaXAyx6cLxt7uDODuZcVjZ4dx9NSI 0.20920530 0.00061657
23 26260 05.06.2018 14:33:29 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BBbY/Lgzy9Kj6kHmPCk9oXZckYCvnl 0.20323459 0.00061657
24 26260 05.06.2018 14:33:29 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BIv2cLP1PQlqtWUO59S+SzYVSgHNr3 0.30412602 0.00061657
25 26259 05.06.2018 13:41:01 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BKKUlu7qukuboyTA+nWsiWuuX84BB0 0.23208311 0.00061657
26 26259 05.06.2018 13:41:01 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCAYIjQ8R/a2yz1dA9H4u2+zoclxEK 0.20738067 0.00061657
27 26256 05.06.2018 08:11:14 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
28 26254 05.06.2018 07:41:21 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
29 26242 04.06.2018 17:38:46 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFBw4M9BJ48KCCTOc1t80g/W1gSKsV 0.27860585 0.00061657
30 26242 04.06.2018 17:38:46 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BP/21Nbzb1MbE5/ogn51RaLi3rDQ3E 0.21791053 0.00061657
31 26242 04.06.2018 17:38:46 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.32329138 0.00061657
32 26242 04.06.2018 17:38:46 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFknZNnuxGhDMb5v2xLBr4JBqui2ig 0.20412555 0.00061657
33 26238 04.06.2018 13:26:31 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
34 26219 04.06.2018 03:16:04 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BBbhUf83YhyCVpdXu34YbpgnfuTfqo 0.20090431 0.00061657
35 26219 04.06.2018 03:16:04 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BANLovEH/4fiD5u5OTowQu2JXhI2Tn 0.20787377 0.00061657
36 26219 04.06.2018 03:16:04 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BIv2cLP1PQlqtWUO59S+SzYVSgHNr3 0.25110743 0.00061657
37 26213 03.06.2018 23:13:44 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFTqupN/26X5KQ1WCJD1F07Fn+G+y5 0.22849445 0.00061657
38 26209 03.06.2018 21:55:31 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
39 26189 03.06.2018 05:52:42 create_acc_tx BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BINVn7jsxVHZmr5Hu6mzpkaUZWp8El 0.19983277 0.00152118
40 26189 03.06.2018 05:52:42 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BMsYkYv6sfnpwKiwEguszvOW5WkawH 0.21145074 0.00061657
41 26189 03.06.2018 05:52:42 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCAYIjQ8R/a2yz1dA9H4u2+zoclxEK 0.20645967 0.00061657
42 26189 03.06.2018 05:52:42 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.57597456 0.00061657
43 26189 03.06.2018 05:52:42 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCP5is3ENX6L+EQB6vR9bmbicSWYyg 0.24429746 0.00061657
44 26159 02.06.2018 14:16:23 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BEV9m50g0IXENe5WJy8mqv71g392HW 0.24609943 0.00061657
45 26159 02.06.2018 14:16:23 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BKXvokBqURbgjnMu7CkwnUhhCpCdK1 0.21848239 0.00061657
46 26159 02.06.2018 14:16:23 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BHurUiTAWNFa7dH31DEkxtLxOMSYk6 0.20724025 0.00061657
47 26159 02.06.2018 14:16:23 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BO9tOdsFlWeEXEgU4eU/ZMcauSmwJO 0.20627515 0.00061657
48 26159 02.06.2018 14:16:23 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.21288016 0.00061657
49 26155 02.06.2018 12:17:48 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
50 26107 01.06.2018 18:53:44 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BP3MzyzTu9GMZe49CpLoC0ysnPgoP3 0.20261728 0.00061657
51 26103 01.06.2018 17:11:48 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
52 26087 01.06.2018 13:06:03 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFBw4M9BJ48KCCTOc1t80g/W1gSKsV 0.20268919 0.00061657
53 26083 01.06.2018 12:29:00 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
54 26079 01.06.2018 11:47:01 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BEV9m50g0IXENe5WJy8mqv71g392HW 0.21589205 0.00061657
55 26079 01.06.2018 11:47:01 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BNPGL1bnIcQ6BB1cmAQrSi4sBz3DV4 0.22366709 0.00061657
56 26079 01.06.2018 11:47:01 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BNsWP+D4/8dQ0nmxUxoluupkwBW8FX 0.20073794 0.00061657
57 26079 01.06.2018 11:47:01 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.29494054 0.00061657
58 26075 01.06.2018 10:53:39 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
59 26052 01.06.2018 06:29:07 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BE/gREwuOx+j0IiVVZhrrvvNS3XtKV 0.06576851 0.00061657
60 26052 01.06.2018 06:29:07 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFknZNnuxGhDMb5v2xLBr4JBqui2ig 0.25897350 0.00061657
61 26052 01.06.2018 06:29:07 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.27281128 0.00061657
62 26033 01.06.2018 02:51:48 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFVmv4YaZp7Zj+zvadCtTHZ8Jn9Kwn 0.15818196 0.00061657
63 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BKSKyGkrR/xdxL7AVdQFmRZZ39pQd8 0.08844428 0.00061657
64 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BJBg1EwbseOy+SZ1yc+YKqleI5hreW 0.22850224 0.00061657
65 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BHurUiTAWNFa7dH31DEkxtLxOMSYk6 0.20053360 0.00061657
66 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BH7l7j8iHgZzLgU1uBoyy9QBeNM+UX 0.19960400 0.00061657
67 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCP5is3ENX6L+EQB6vR9bmbicSWYyg 0.20348155 0.00061657
68 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BAOfiZrc9Y2Lq42+EsotsaN5XMr4Rf 0.20094953 0.00061657
69 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BG0xX8s+cH3UdnSMwNG1BsR0V2xlkH 0.20400965 0.00061657
70 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.84232312 0.00061657
71 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BLaXAyx6cLxt7uDODuZcVjZ4dx9NSI 0.41452241 0.00061657
72 26026 01.06.2018 02:05:36 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BKXvokBqURbgjnMu7CkwnUhhCpCdK1 0.22538832 0.00061657
73 26024 01.06.2018 01:40:08 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BPlVR41D6sFLvNZZFGH0s+v3FxkwbF 0.18463726 0.00061657
74 26024 01.06.2018 01:40:08 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BJuDvXN7lNMVRhNFozrwyWMZVDPSql 0.14970070 0.00061657
75 26022 01.06.2018 01:14:45 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BEzzoq6Jc6uiuZ+9BlVJ85m2py/1KQ 0.20451023 0.00061657
76 26022 01.06.2018 01:14:45 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.27281128 0.00061657
77 26022 01.06.2018 01:14:45 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFknZNnuxGhDMb5v2xLBr4JBqui2ig 0.25343956 0.00061657
78 26020 01.06.2018 01:05:56 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BOyU61VAZLKxXMX9FjrKWwThpRkLRs 0.19928708 0.00061657
79 26018 01.06.2018 00:37:43 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
80 26016 01.06.2018 00:19:23 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
81 26005 31.05.2018 21:02:21 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BEV9m50g0IXENe5WJy8mqv71g392HW 0.21003644 0.00061657
82 26004 31.05.2018 20:31:55 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFBw4M9BJ48KCCTOc1t80g/W1gSKsV 0.22547377 0.00061657
83 26002 31.05.2018 20:13:14 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
84 26000 31.05.2018 19:58:54 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
85 26000 31.05.2018 19:58:54 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BNPGL1bnIcQ6BB1cmAQrSi4sBz3DV4 0.22843788 0.00061657
86 26000 31.05.2018 19:58:54 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.28884244 0.00061657
87 26000 31.05.2018 19:58:54 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BAVzhCEyR/5V6BA3svTXWzPpYYkvkc 0.20253640 0.00061657
88 25995 31.05.2018 19:33:23 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
89 25987 31.05.2018 19:00:43 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BEV9m50g0IXENe5WJy8mqv71g392HW 0.26156405 0.00061657
90 25987 31.05.2018 19:00:43 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BCP5is3ENX6L+EQB6vR9bmbicSWYyg 0.25177862 0.00061657
91 25987 31.05.2018 19:00:43 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.28451744 0.00061657
92 25982 31.05.2018 18:40:12 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
93 25964 31.05.2018 17:17:03 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BOyU61VAZLKxXMX9FjrKWwThpRkLRs 0.24663735 0.00061657
94 25964 31.05.2018 17:17:03 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BKXvokBqURbgjnMu7CkwnUhhCpCdK1 0.20927671 0.00061657
95 25964 31.05.2018 17:17:03 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFVmvSR5X+CqBAS2u/98A+DSzjd6c3 0.20272104 0.00061657
96 25964 31.05.2018 17:17:03 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.28178789 0.00061657
97 25964 31.05.2018 17:17:03 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BFknZNnuxGhDMb5v2xLBr4JBqui2ig 0.24133226 0.00061657
98 25960 31.05.2018 17:05:03 coinbase BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v 1.00227592 0
99 25936 31.05.2018 15:40:17 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BALTQKgXLnSiZTFPzIFbFo105hxT4a 0.28014118 0.00061657
100 25936 31.05.2018 15:40:17 spend BBCNiylDO0FSpeEjPOsRJXLe/yQ64v BGWxnUY/IcgZBoya/j5mihmx3YpixL 0.20041415 0.00061657