height 58559 | market cap 60,884 VEO
Governance Oracles | Question Oracles
Pubkey, height or TXID:

Block Data #40565

Height:40565
Mined by:BIvOVYMV/UHlu/w6a/Sm0VsYi3bNyLBHMskKWcT4m9zYcNgwahyZ/BpzV+o6VLl+GPTT4pUr/JlhNVIpexfEtiY=
Blockhash:Vl3n3FuYkDJSoPPyhKAskyLJtR5wXU8vSkVyyxasDO4=
Value:0.64139933
Market Cap:48,140.6
UTC Time:08.11.2018 23:17:43
Diff:13991 (29.766 PH per Block)
Transactions:2
Spend:9.05406936 VEO
Fees:0.00123314 VEO

Transactions

# Type From To Amount Fee Hash
1 spend BH/GEyAXGXbWGdlH52Aht+LM/ZgqoA BJOm9/YpABxudZ0nQmx8AmqK96TtQI 8.42010132 0.00061657 Track
2 spend BBrLVfwGFhMTmnZ6RZrBTwPXYHnsvi BKHzjIT1+N58gkU12i7kgtn/BlFOsh 0.63396804 0.00061657 Track